Contributie

Contributie-schema 2023/2024

 

  • De contributies zijn vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 30 januari2024.  
  • Contributiebetaling uitsluitend o.b.v. automatische incasso in 1 termijn;
  • Betalingsregelingen en contributies voor leden die in de loop van het seizoen lid worden zijn bespreekbaar in overleg met de penningmeester. Graag een e-mail naar [email protected]
  • Ontbreken van toestemming voor automatische incasso en te laat betalen kan ernstige gevolgen hebben (zoals: schorsing, inschakelen incassobureau, administratie- en incassokosten);

 

   De contributie voor seizoen 2023 - 2024 bedraagt:

Abonnement

Type

Contributie 23/24

Prijs 23/24 indien

 

 

 

lid vanaf 1 december

Trimmers

trim

€ 93,00

€45,00

Uitwonend student

spelend

€ 109,00

€ 52,50

Veldhockey

 

 

 

F-jeugd

spelend

€ 105,00

€ 50,00

E-jeugd

spelend

€ 155,00

€ 75,00

C + D Jeugd

spelend

€ 186,00

€ 90,00

A + B Jeugd

spelend

€ 197,00

€ 95,00

Senioren

Spelend

€ 207,00

€ 100,00

Zaalhockey

 

 

 

Zaalhockey trainingslid

zaalhockey

€ 36,00

Zaalhockey

zaalhockey

€ 75,00


 

Contributies worden jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

De contributie voor de zaal wordt apart gefactureerd en geïncasseerd. Mits hier aan deelgenomen wordt.

Opzeggen

Wil je onze club verlaten, stuur voor 1 mei van het lopende seizoen een e-mail naar [email protected]

Mondelinge afmeldingen worden niet geaccepteerd.

Bij opzegging gedurende het verenigingsjaar, schorsing of royement, zal geen restitutie van contributie plaatsvinden. In geval van overmacht of dringende redenen die aanleiding geven tot tussentijdse opzegging kan het lid aan het bestuur een gemotiveerd verzoek voorleggen te besluiten dat het lid voor de resterende duur van het verenigingsjaar slechts 30% van de contributie van het lidmaatschap verschuldigd zal zijn over de periode dat hij/zij niet kan hockeyen.

Let op, je moet aan alle financiële verplichtingen hebben voldaan voordat je opzegging in behandeling wordt genomen.